Planet Pool sredstvo za čišćenje bazena, 1 L (1333601)

Ocjena: 5 1 ocjena Brand: Planet Pool Naš broj: 898025

Planet Pool sredstvo za čišćenje bazena, 1 L (1333601)

Sredstvo za čišćenje bazena za stranice bazena, koje rastapa naslage vapna i soli. Količina 1 l. Cijeli opis

38
5 1

38 Kn

Naš broj: 898025

Opis

Opis artikla

Značajke

 • Sredstvo za čišćenje bazena za stranice bazena.
 • Rastapa naslage vapna i soli.

Tehnički detalji

Količina 1 l

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Nagriza GHS07

OPASNO

 • H290 Može biti korozivan na metale.
 • H314 Uzrokuje teške ozljede kože i oštećenja oka.
 • H335 Može nadražiti dišni sustav.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P260 Ne udisati magle / pare / aerosol.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P303 + P361 + P353 PRI DODIRU S KOŽOM (i kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/otuširajte se.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta ostalo
Težina 1 kg